เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริการ รับออกแบบตกแต่งภายใน เดอะรูม 460 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้บริการของเราและช่องทางการให้บริการของเรา

เว็บไซต์และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่างๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของเรา เราเป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของเรา อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้บริการ รวมถึงใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราด้วย

การใช้ช่องทางการให้บริการของเรา อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ การใช้ช่องทางการให้บริการของเรา ย่อมก่อให้เกิดความผูกพัน และสัญญาตามกฎหมายดังระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งคุณได้อ่าน และทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คุณจะไม่สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการของเรา หรือเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ได้

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

บริการของเรา บรรดาเอกสาร ข้อมูล วัตถุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ คุณลักษณะการโต้ตอบ และเนื้อหาอื่นๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเดอะรูม 460 จำกัดและเราขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้คุณใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมว่า “สิทธิในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  เราให้สิทธิในการเข้าถึงนี้ และจะยังคงมีผลไปจนกว่าเราทำการยกเลิก โดยเป็นสิทธิที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้บริการและเนื้อหาของบริษัทในแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการของเรา ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ  หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานช่องทางการให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใดๆ ที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา และความเห็นซึ่งมีอยู่ หรือสามารถหาได้ผ่านทางช่องการให้บริการ เป็นข้อมูลที่เราได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า เราได้รับรองโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยาย ว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด โดยอาจไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในช่องทางการให้บริการจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ เราและพนักงานของเราไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลา ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

เราสงวนสิทธิในการปรับปรุง หรือแก้ไขช่องทางการให้บริการ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ในเวลาใดๆ นอกจากนี้ เราสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากหมายเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) ใด โดยเราไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

เราอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อ หรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเรา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แอพพลิเคชัน และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง การใช้งานแอพพลิเคชัน และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่า เราไม่ได้เป็นผู้สนับสนุน และไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอพพลิเคชัน หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใดๆ  รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการนี้

การที่คุณเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่คุณได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนด หรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เรามิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่อง หรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น เรามิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของคุณกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว คุณจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่คุณได้เข้าไปเยี่ยมชม

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของเรา

เรามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของเรา หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การเก็บรวบรวม/ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรา โดยผ่านทางเว็บไซต์ ช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ และคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับเรา โดยเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ และเราพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเรา และผู้เข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการเว็บไซต์ หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของเรา รวมทั้งการเก็บรวบรวม/ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของการบริการต่างๆ ของเรา

คุณตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่เรารวบรวมได้จากการให้ข้อมูลของคุณ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เช่นแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เราอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (E-mail) ของคุณและข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ที่เก็บไว้ใน Cookie เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดของเราต่อไป

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

เราขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆ ของช่องทางการให้บริการของเรา ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว เราจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิก หรือยกเลิกนั้น และไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

คุณจะต้องไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย หรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณจะไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของเราในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ช่องทางการให้บริการของเราหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับช่องทางการให้บริการของเราต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานช่องทางการให้บริการของเราของบุคคลอื่นใด คุณจะต้องไม่พยายามเข้าช่องทางการให้บริการของเรา รายการธุรกรรม หรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของเราโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย คุณตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณ กับเราอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือการใช้เว็บไซต์ และช่องทางการให้บริการของเรา ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างคุณ กับเราแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ช่องทางการติดต่อกับเรา

ติดต่อ เดอะรูม 460
โทร. +668 94460 1000
Line: @TheRoom460
Email: wisa.thong@gmail.com
Website: https://www.theroom460.com/

 

ช่องทางรับข่าวสารอื่นๆ
Facebook The Room 460

 

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม